Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 35m2
 • Công suất 185W
 • Hút ẩm 16L/ngày
 • Bình chứa 2.5L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 110m2
 • Công suất 680W
 • Hút ẩm 60L/ngày
 • Bình chứa 6L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 100m2
 • Công suất 650W
 • Hút ẩm 50L/ngày
 • Bình chứa 6L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 50m2
 • Công suất 380W
 • Hút ẩm 30L/ngày
 • Bình chứa 4.8L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 45m2
 • Công suất 370W
 • Hút ẩm 25L/ngày
 • Bình chứa 6.5L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 45m2
 • Công suất 380W
 • Hút ẩm 25L/ngày
 • Bình chứa 6L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 45m2
 • Công suất 420W
 • Hút ẩm 25L/ngày
 • Bình chứa 4.8L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 40m2
 • Công suất 350W
 • Hút ẩm 21L/ngày
 • Bình chứa 4.8L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 40m2
 • Công suất 270W
 • Hút ẩm 21L/ngày
 • Bình chứa 2.5L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 40m2
 • Công suất 270W
 • Hút ẩm 21L/ngày
 • Bình chứa 3L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 40m2
 • Công suất 270W
 • Hút ẩm 21L/ngày
 • Bình chứa 3L

Giá liên hệ

 • Diện tích dùng < 35m2
 • Công suất 185W
 • Hút ẩm 16l/ngày
 • Bình chứa 2.5L